Pant- og retursystemet

Bryggerier og tapperier sikrer, at deres emballage indsamles til genbrug eller genanvendelse.

Indsamling af emballage

Bryggerierne og tapperierne sikrer, at deres emballage indsamles til genbrug eller genanvendelse via et pantbaseret retursystem.

Det danske pant- og retursystem er opdelt i to forskellige strenge – efter hvilken type emballage, der skal returneres:

  1. Genbrugsflasker, som bryggerier og tapperier selv indsamler hos kunder. De indsamlede flasker skylles, kontrolleres og genpåfyldes, hvorfor de ofte benævnes ”genbrugsflasker”.
  2. Engangsemballage – f.eks. dåser – indsamles af Dansk Retursystem. Engangsemballage kan typisk kendes ved at have et pantmærke på.

Genbrugsflasker

Bryggerier og tapperier har etableret et pant- og retursystem for genbrugsflasker til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

Genbrugsflasker kan bruges/påfyldes flere gange, og de er derfor mere robuste og typisk lidt tungere end engangsemballager.

Hver gang en påfyldt genbrugsflaske forlader bryggeriet eller tapperiet, og den samme flaske kommer retur fra forbrugeren og butikken til bryggeriet eller tapperiet (til fornyet rengøring og genpåfyldning), har flasken gennemløbet et såkaldt “trip”.

Da bryggeriet eller tapperiet kan bruge flasken igen, er det mest naturligt, at bryggeriet eller tapperiet selv står for at hente de tomme flasker hos butikker og restauranter, hvor bryggeriet og tapperiet har leveret fyldte flasker.

Når flaskerne er hentet, udbetaler bryggeriet eller tapperiet pant for flasken og kassen.

Returprocenten skal være mindst 98, og når flasken ikke længere kan genbruges/genpåfyldes, skal flasken genanvendes i form af materialegenvinding, f.eks. til fremstilling af nye flasker. Bryggerierne og tapperierne opfylder kravene til en høj returprocent.

Engangsemballage

Dansk Retursystem A/S blev etableret af bryggerierne d. 1. juli 2000. Selskabet drives på non-profit basis og indsamler de brugte engangsemballager med pant, fx dåser, mens bryggerierne selv indsamler genbrugsflasker.

Ved at indsamle og bruge emballagerne igen, enten ved at genpåfylde dem eller ved at bruge dem til at fremstille nye flasker og dåser, spares på miljø- og naturressourcerne og det samlede klimaaftryk fra øl og læskedrikke m.m. reduceres væsentligt.

Branchens pant- og retursystem er formentlig både det mest kendte eksempel på cirkulær økonomi i praksis og formentlig det største cirkulære projekt i praksis.

Nøgletal (Dansk Retursystems årsrapport) for 2021:

  • 1,9 mia. flasker og dåser blev indsamlet og genanvendt i 2021.
  • 5,2 mio. flasker og dåser hver dag (216.900 styk hver time)
  • Flere end 9 ud af 10 flasker og dåser med pant indsamles, for 93% kommer retur.
  • Returprocenten for plastflasker er på 95%.
  • Alt indsamlet materiale genanvendes.
  • I alt 70.000 tons glas, plast og metal blev sendt til genanvendelse i 2021.
  • 210.000 tons CO2 sparet ved genanvendelse af 1,9 mia. emballager i 2021.
  • I pantsystemet er der tilmeldt 50.519 produkter og 1.525 producenter og importører samt 14.490 butikker, kontorer og restauranter.

Dansk Retursystem har reduceret klimaaftrykket med 14% per emballage i 2021.

Ifølge Dansk Retursystem synes 91% af forbrugerne, at pantsystemet er en god idé.

Når Dansk Retursystem har afhentet den tomme engangsemballage hos returmodtageren, bliver den talt, kontrolleret og sorteret, hvorefter Dansk Retursystem kan udbetale pant returmodtageren. Dansk Retursystem sender den brugte emballage til genanvendelse. Derudover udbetaler selskabet en håndteringsgodtgørelse til butikkerne for at håndtere den tomme emballage.

Selskabets drift og indsamling samt udbetaling af håndteringsgodtgørelse finansieres af bryggerierne, tapperierne og importørerne, der betaler et gebyr pr. flaske og dåse, som de sælger på det danske marked.

Alle bryggerier, tapperier og importører, der sælger øl, læskedrikke, vand, juice m.m. på det danske marked skal være tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Til gengæld overdrager de indsamlingsforpligtelsen til Dansk Retursystem A/S, der indsamler de brugte flasker og dåser som forbrugerne har afleveret.

Med pantsystemet løfter branchen allerede sit producentansvar for sine emballager.

Der er i dag 1.525 producenter og importører tilmeldt hos Dansk Retursystem og ca. 14.490 butikker, kontorer og restauranter tilmeldt.

Selskabet og dets aktiviteter reguleres af hhv. miljøbeskyttelsesloven, en særlig pantbekendtgørelse og via en eneret til at forestå indsamling af pantbelagt engangsemballage. Det er således miljøministeren og Miljøstyrelsen, der udstikker de konkrete regler og krav til selskabet.

Den daglige drift følges af en bestyrelse, i hvilken der er repræsentanter fra bryggeriindustrien og dagligvarehandelen samt en repræsentant for importørerne. Derudover er der særlige kontaktudvalg for dem, der ønsker at få mere information om selskabets drift og opgaver.

Se mere på Dansk Retursystems hjemmeside.

Pantsatser

Enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, skal opkræve pant for emballagen af køberen. Den person eller butik, der har opkrævet panten, skal tilbagebetale den til enhver tid gældende pant til den, der returnerer den pantbelagte emballage.

Erfaringsmæssigt er det mest overskueligt for både bryggerier, tapperier, importører, butikker, restauranter og ikke mindst for forbrugerne, at der benyttes få og enkle pantsatser. Det er derfor besluttet at bruge samme pantstørrelse for emballager af samme størrelse, uanset emballagens materiale.

Pantsatserne fastsættes af miljøministeren efter indstilling fra brancheorganisationerne for øl- og læskedrikfabrikanterne.

De gældende pantsatser er (inkl. moms)

For emballager på ikke over 99 cl: 1,00 kr.
For emballager over 99 cl: 3,00 kr.

Dog gælder for:

Plastemballager ikke over 99 cl: 1,50 kr.
Genpåfyldelige glasflasker over 50 cl. og Dansk Standard ølflaske på 70 cl: 3,00 kr.

Panten for dåser og flasker på 33 cl er således 1,00 kr.

For kasser opkræves typisk 12,50 kr. (inkl. moms) i pant.

Engangsemballager, f.eks. dåser, skal have et pantmærke med angivelse af en pantsats:

Pant A 1,00 kr.
Pant B 1,50 kr.
Pant C 3,00 kr.