Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Specifikke regler for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Markedsføring og salg af alkoholholdige drikkevarer er underlagt en række restriktioner. Udgangspunktet for markedsføring er markedsføringsloven, der udover at indeholde generelle regler for god markedsføringsskik, vildledende og sammenlignelig reklame, etc., også indeholder specifikke regler for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor børn og unge, jf. markedsføringslovens § 11, stk. 2. Det overordnede tilsyn med markedsføringsloven påses af Forbrugerombudsmanden.

Branchens egne retningslinjer

I 2000 udarbejdede Bryggeriforeningen i samarbejde med Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Forbrugerrådet, Alkoholpolitisk Landsråd, Dansk Erhverv, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, De Samvirkende Købmænd, HORESTA, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark og Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Retningslinjerne udgør en etisk standard og dækker over enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor forbrugerne i Danmark. Retningslinjerne udgør en minimumsstandard, og målet er god og ansvarlig markedsføringsskik, som bedst sikres ved at inddrage og forpligte de relevante brancher og erhvervsdrivende. Det overordnede tilsyn med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer påses af Alkoholreklamenævnet.

I henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, må alkohol aldrig markedsføres overfor børn og unge. Alkohol må ikke markedsføres på en måde, der opfordrer til umådeholdent forbrug af alkohol. Markedsføringen må ikke være provokerende eller give indtryk af, at indtag af alkohol kan give succes. Markedsføringen skal altid tage hensyn til de sociale og sundhedsmæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse.

Læs retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer her. 

Salgs- og udskænkningsaldersgrænsen

Udover retningslinjerne om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, findes der en række regler, der regulerer salg og udskænkning. Det er således forbudt i detailhandlen at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 % vol. til personer under 16 år og med en alkoholprocent på over 16,5 % vol. til personer under 18 år. Reglerne følger af Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Tilsvarende findes der i restaurationsloven et forbud mod at udskænke alkoholholdige produkter til personer under 18 år samt til berusede personer. Restaurationsloven indeholder også et forbud mod at lade personer under 18 år udskænke alkohol, dog gælder visse undtagelser for personer mellem 15 og 18 år.

God markedsføringskik

Markedsføringsloven danner udgangspunktet for vurderingen af virksomheders markedsføringstiltag. Lovens overordnede formål er at sikre, at virksomhederne drives tilbørligt og rimeligt under hensyn til både konkurrenter, andre erhvervsdrivende, forbrugerne samt almene samfundsinteresser.

Virksomhederne skal udvise god markedsføringsskik og god erhvervsskik. Bestemmelsen om god markedsføringsskik er anført i markedsføringslovens § 3, mens god erhvervsskik er anført i markedsføringslovens § 4.

Markedsføringslovens § 3:

” § 3 Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”

Markedsføringslovens § 4:

“§ 4 En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik”

Bestemmelserne om god markedsføringsskik og god erhvervsskik er begge generalklausuler, hvis selvstændige indhold aldrig vil kunne fastlægges endeligt eller bestemt. Bestemmelserne er udtryk for dynamiske retsregler, hvor det konkrete markedsføringstiltag hele tiden skal sammenholdes med, hvad der til enhver tid anses for at være god skik i branchen og på markedet i øvrigt.

Branchens retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikke er branchens bidrag til fortolkning af markedsføringslovens § 3 og § 4. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet på den ene side og branchen på den anden, hvorefter retningslinjerne udfylder begrebet god markedsføringsskik og god erhvervsskik for branchen.

Markesføring over for børn og unge

Med virkning fra 1. juli 2017 blev markedsføringsloven ændret, så det nu fremgår af § 11, at markedsføring rettet mod børn og unge ikke direkte eller indirekte må opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 11. Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Stk. 2 Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Derudover har Forbrugerombudsmanden udarbejdet vejledningen ”Børn, unge og markedsføring” . Vejledningen opdateres løbende og fungerer som supplement ved fortolkning af markedsføringsloven.

Den særlige bestemmelse i markedsføringsloven om børn og unge fungerer som en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven, når målgruppen er børn og unge. Skærpelsen skyldes, at denne gruppe ikke har den fornødne erfaring til at foretage objektive vurderinger af reklamer og lader sig påvirke af det umiddelbare uden overvejelser.

Begrebet ”børn og unge” dækker personer op til 18 år, men markedsføringstiltaget skal vurderes individuelt i forhold til den konkrete aldersgruppe, markedsføringen er henvendt til.

Brancherne har pålagt sig selv et særligt ansvar, når det gælder markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. I henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er det således ikke tilladt at markedsføre over for børn og unge under 18 år. Denne aldersgrænse er dog ikke absolut. Retningslinjerne opfordrer således erhvervsdrivende til at være opmærksomme i situationer, hvor gruppen aldersmæssigt ligger omkring 18 år, fx 15-21 år. Reglerne håndhæves af Alkoholreklamenævnet, hvortil der er fri klageadgang.